[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text]

 STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄN I UMEÅ
Beslutade vid årsmötet 20 mars 2022 (och första gången vid extra årsmöte dec 2021).

(Stadgarna gäller utifrån beslut om ansökan om medlemskap Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet)

 

§1 Föreningens namn

Vän i Umeå IIF – Vän i Umeå Inkluderande idrott och fritid

 

§2 Föreningens syfte

Föreningens verksamhetsidé:

Vän i Umeå vill skapa möten och gemenskap mellan människor från olika länder

Tillsammans gör vi Umeå öppnare och världen vänligare

Föreningens värdegrund
Tryggt och hållbart – vi tar hand om varandra och vår miljö
Enkelt och välkomnande – vi ser varandra och gör det roligt att vara med
Samarbete och påverkan – vi lär av varandra och når längre tillsammans

Föreningen Vän i Umeå erbjuder olika verksamhet till alla och är inte enbart till för sina medlemmar. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Vän i Umeå bedriver också verksamhet inom hälsoinriktad motionsidrott, fritid och friluftsliv samt verkar för en verksamhet fri från droger och doping.

 

§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

 

§4 Tillhörighet till riksorganisationer

Föreningen är medlem i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet (om ansökan beviljas). Föreningen tillhör specialdistriktsförbundet i Västerbotten.

Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda medlemsorganisationers stadgar, tävlingsregler och beslut samt att ställa föreningens handlingar till förfogande för dessa.

Formaliserat samarbete (avtal) med andra organisationer sker utifrån vår verksamhetsidé och värdegrund, och efter beslut av styrelsen.

 

§5 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som lovar att verka för föreningens syfte och att följa föreningens stadgar, samt registrerat sina uppgifter i medlemsformulär på hemsidan eller skickat motsvarande uppgifter till föreningen. Medlemmen anses kvarstå tills denne säger upp sitt medlemskap eller inte förnyar detta på föreningens förfrågan.

De som väljs in i föreningens styrelse ska vara medlemmar i föreningen, och föreningens ledare bör vara medlemmar.

 

§6 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften och avgiftens storlek är frivillig om inte årsmötet beslutar annat.

 

§7 Beslutande organ och årsmöten

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§8 Årsmöte och extra årsmöte

Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ, och ska hållas årligen före den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska meddelas på hemsidan senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast fyra veckor före extra årsmöte.

Motioner ska inkomma senast två vecka före årsmöte. Senast en vecka innan årsmöte ska handlingar som gäller beslut finnas tillgängliga för medlemmarna.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-
  /räkenskapsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter eller att avgift inte krävs.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-
  /räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 1 eller 2 år (normalt gäller valen för 2 år)
 13. Val av revisor/er samt ersättare för en tid av 1 år. (1-2 ordinarie revisorer)
 14. Val av valberedning för en tid av 1 eller 2 år. (bör vara minst 3 personer)
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.

Styrelsen har möjlighet att utse revisor, valberedning, tillfällig ordförande och ledamot på vakanta platser för en period fram till nästa årsmöte.,

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

Beslut fattas med muntligt ja eller om så begärs, efter omröstning.

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden stöder, vid val av person sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Årsmötet är beslutsmässigt om minst fem medlemmar är närvarande på mötet. För beviljande av ansvarsfrihet ska minst två medlemmar utöver styrelsen vara närvarande.

 

§9 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

§10 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst, med villkor att medlemmen är 15 år eller äldre och har varit medlem per 31 december föregående verksamhetsår. Rösträtten är personlig och kan/kan inte utövas genom ombud.

 

§11 Styrelsen och styrelsens uppgifter

Styrelsen (i föreningen benämnd ”Ansvarsgruppen”) består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare, och kan vid behov ersätta vald ordförande intill dess ett extra årsmöte har sammankallats.

Styrelsen kan om ledamot slutar, även utse ersättare i styrelsen.

Anställda av föreningen kan inte sitta som ordinarie ledamöter men kan vara adjungerad.

Styrelsen sammansättning bör spegla mångfalden i föreningen och eftersträva balans mellan antal kvinnor och män, personer med olika åldrar samt olika nationella/kulturella bakgrunder.

Styrelsen företräder föreningen, och verkar för föreningens bästa, för verksamhetsidé och värdegrund, avtal och åtaganden samt viktiga frågor i övrigt. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar eller av årsmötet. Styrelsen ska följa årsmötets beslut, handha föreningens ekonomi, samt avge årsredovisning till årsmötet.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller styrelsen bestämmer, eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då mötet är beslutat enligt stadgarna samt när minst fyra personer (inklusive ordföranden) är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden stöder.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande, föreningens kassör samt av styrelsen utsedd verksamhetsledare, var för sig.

 

§12 Valberedningen

Valberedningen utses av årsmötet eller om årsmötet beslutar så, kan styrelsen utse ersättare till valda ledamöter. Valberedningen ska ha en sådan sammansättning att jämn fördelning mellan kvinnor och män uppnås samt ha representation av olika åldersgrupper.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast 1 månad före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast sju dagar före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 2 veckor före årsmötet

 

§13 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor(er). Revisorn/erna ska senast vid årsmötet avge sin revisionsberättelse.

Årsmötet kan också utse verksamhetsrevisorer, med uppgift att granska om styrelsens arbete bedrivs med god kvalitet och i linje med syfte, mål och årsmötets beslut.

 

§14 Stadgar

Stadgar beslutas av årsmöte. För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två årsmöten varav minst ett ordinarie med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av ges av såväl medlem som styrelsen.

Så länge som föreningen är ansluten till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets, ska stadgarna vara förenliga med stadgar för annan till Korpen ansluten förening. Ändring av stadgarna ska godkännas av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller uppkommer en situation, som inte är förutsedd i stadgarna, ska frågan tas upp på nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

§15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

§16 Uteslutning

Styrelsen beslutar om uteslutning. Styrelsen kan utesluta medlem som har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller skadat föreningens intressen.

 

§17 Tvist

Om en tvist uppstår där parterna är enskild medlem eller medlemsorganisation får frågan inte väckas vid allmän domstol. En sådan tvist ska avgöras enligt ett av Riksidrottsstyrelsen (RS) fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd. RS ska utse ordförande och/eller ledamöter i skiljenämnden.

 

§18 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två årsmöten varav ett ordinarie, samt med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, styrelsens protokoll och årsmötesprotokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar ska utan dröjsmål skickas till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till berörd myndighet för avregistrering av föreningen.

SLUT

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]