STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄN I UMEÅ
Beslutade vid årsmötet den 2021-03-28

§ 1 Föreningens namn
Vän i Umeå

§ 2 Föreningens syfte
Föreningens verksamhetsidé:
Vän i Umeå vill skapa möten och gemenskap mellan människor från olika länder 
Tillsammans gör vi Umeå öppnare och världen vänligare

Föreningens värdegrund:
Tryggt och hållbart – vi tar hand om varandra
Öppet och välkomnande – enkelt för alla att vara med
Glädje och engagemang – roligt när alla hjälps åt
Nätverk och demokrati – vi samarbetar och lär av varandra

Föreningen Vän i Umeå riktar sin verksamhet till alla intresserade och är inte enbart till för sina medlemmar. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Formaliserat samarbete (avtal) sker utifrån vår verksamhetsidé och värdegrund, och efter beslut av styrelsen.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 4 Anslutning till riksorganisationer
Föreningen kan ansluta sig till andra riksorganisationer om organisationen är förenlig med föreningens syfte och värdegrund. Beslut om ansökan kan tas av styrelsen vilket sedan ska tas upp på kommande årsmöte.

§ 5 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som lovar att verka för föreningens syfte och att följa föreningens stadgar, samt registrerat sina uppgifter i medlemsformulär på hemsidan eller skickat motsvarande uppgifter till föreningen. Medlemmen anses kvarstå tills denne säger upp sitt medlemskap eller inte förnyar detta på föreningens förfrågan. 

De som väljs in i föreningens styrelse ska vara medlemmar i föreningen, och föreningens ledare bör vara medlemmar. 

§ 6 Medlemsavgifter
Medlemsavgiften och avgiftens storlek är frivillig om inte årsmötet beslutar annat.

§ 7 Styrelsen
Styrelsen i föreningen benämnd ”Ansvarsgruppen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare, och kan vid behov ersätta vald ordförande intill dess ett extra årsmöte har sammankallats. 

Styrelsen kan om ledamot slutar, även utse ersättare i styrelsen.  

Anställda av föreningen kan inte sitta som ordinarie ledamöter men kan vara adjungerad. 

Styrelsen sammansättning bör spegla mångfalden i föreningen och eftersträva balans mellan antal kvinnor och män, personer med olika åldrar samt olika nationella/kulturella bakgrunder.

§ 8 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, och verkar för föreningens bästa, för att säkra verksamhetsidé och värdegrund, avtal och åtaganden samt viktiga frågor i övrigt. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar eller av årsmötet. Styrelsen ska följa årsmötets beslut, handha föreningens ekonomi, samt avge årsredovisning till årsmötet. 

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller styrelsen bestämmer, eller om minst tre styrelse-ledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då mötet är beslutat enligt stadgarna samt när minst fyra personer (inklusive ordföranden) är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden stöder. 

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande, föreningens kassör samt av styrelsen utsedd verksamhetsledare, var för sig. 

§ 9 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 2 veckor före årsmötet

§ 10 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor(er). Revisorn/erna ska senast vid årsmötet avge sin revisionsberättelse. 

Årsmötet kan också utse verksamhetsrevisorer, med uppgift att granska om styrelsens arbete bedrivs med god kvalitet och i linje med syfte, mål och årsmötets beslut. 

§ 11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska meddelas på hemsidan senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast fyra veckor före extra årsmöte. 

Motioner ska inkomma senast två vecka före årsmöte. Senast en vecka innan årsmöte ska handlingar som gäller beslut finnas tillgängliga för medlemmarna.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Val av protokolljusterare och rösträknare.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning. 

5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-
       /räkenskapsåret.

6. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgifter eller att avgift inte krävs.

9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-                   
    /räkenskapsåret.

10. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

11. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 1 eller 2 år (normalt gäller valen för 2 år)

12. Val av revisor/er samt ersättare för en tid av 1 år. (1-2 ordinarie revisorer)

13. Val av valberedning för en tid av 1 eller 2 år. (bör vara minst 3 personer)

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15. Övriga frågor.

Styrelsen har möjlighet att utse revisor, valberedning, tillfällig ordförande och ledamot på vakanta platser för en period fram till nästa årsmöte.,

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

Beslut fattas med muntligt ja eller om så begärs, efter omröstning.

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden stöder, vid val av person sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Årsmötet är beslutsmässigt om minst fem medlemmar är närvarande på mötet. För beviljande av ansvarsfrihet ska minst två medlemmar utöver styrelsen vara närvarande.

§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem som är 15 år eller äldre och har varit medlem per 31 december föregående verksamhetsår en röst. Rösträtten är personlig och kan/kan inte utövas genom ombud.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två årsmöten varav minst ett ordinarie med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 

§ 15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning
Styrelsen beslutar om uteslutning. Styrelsen kan utesluta medlem som har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller skadat föreningens intressen.

§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två årsmöten varav minst ett ordinarie med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/ välgörande ändamål etc.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till myndigheter för avregistrering av föreningen.

 

EnglishSvenska